REGULERINGSPLAN (B2)

Reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser forområdet/feltet, er Reguleringsplan for Granmo Gård, gnr. 21/bnr. 16 m. fl.
Reguleringsplanen ble stadfestet den 04.06.2015 Området er regulert for bebyggelse av boliger.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsenes § 4 ‐

Bebyggelse og anlegg:

4.1 Parkering
Ved søknad om tiltak etter planen skal parkeringsdekningen være 2 plasser pr. enebolig/kjedehus, mens det for øvrig bebyggelse skal være 1,5 bilplass pr. boenhet/70 kvm BRA. Disse kan ligge på egen grunn eller felles parkeringsplasser.

4.2 Tetthet. Byggehøyder, plassering og utforming
Planområdet skal på delfelt avsatt til boligutbygging utnyttes med en tetthet på 3‐5 boliger pr. dekar basert på delfeltenes bruttoareal. I tilfeller der delfelt, med hensyn på antall boenheter, ikke utbygges fullt ut i ett trinn, skal ikke bebyggelsen oppføres på en slik måte at den vanskeliggjør en fremtidig full utnyttelse av tomta/feltet. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene angitt på plankartet.
Beregning av utnyttelse skal baseres på delfeltenes bruttoareal.

Rekkefølgebestemmelser og andre vilkår for gjennomføring iht. §9 følger gjengitt i sin helhet.
(Tekst i grått er direktesitert fra reguleringsbestemmelsene. Tekst i kursiv er kommentarer til avsnittene)

9.1 Utomhusplan for det enkelte delfelt
Utomhusplanen for det enkelte delfelt for boliger skal være godkjent før igangsettelsestillatelse kan gis.
Utarbeides, bekostes og utføres av hver enkelt eier av delfeltene. Overordnet utomhusplan er utarbeidet og behandlet hos kommunen.

9.2 Geoteknikk – krav til dokumentasjon – felt B10 og B11
Før det gis skriftlig tillatelse til utbygging innenfor felt B10 og B11, skal det legges frem geoteknisk dokumentasjon iht. kravene i TEK 10`s kap. 7/plan og
bygningslovens bestemmelser om sikker byggegrunn. Gjelder ikke for delfelt B2 – Geoteknisk rapport er utarbeidet av Rambøll.

9.3 Veg‐, vann og avløpsanlegg
Tiltak etter veg,‐ vann og avløpsplanen , og som er nødvendig for utbygging av det enkelte delfelt, skal være etablert før det gis
brukstillatelse til boliger i feltet. Etableringsprosess er igangsatt av selger.

9.4 Felles grønnstruktur
F_G1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til første bolig i område.
Opparbeidelse av anleggsveier er igangsatt av selger og gjennomføres av Ramlo Sandtak. Besørges videre ferdigstilt av selger.

For boliger oppført innenfor planområdet tillates 2 etasjer + innredet loft, med en maksimal gesimshøyde 6,5 m. For leilighetsbygg tillates 3 etasjer + innredet loft, med gesimshøyde maks 9,5 meter. For den interne fordelingen mellom antall leiligheter og småhusbebyggelse refereres det til illustrasjonsplaner datert 14.05.2014, som fungerer som veiledende med hensyn til fordeling. (Se illustrasjonsbilde over).
Alle tak skal ha ikke‐reflekterende taktekking. Frittstående garasjer tillates oppført med maksimal gesimshøyde på 2,5 m over gjennomsnittlig terreng. Parallellstilte garasjer tillates oppført inntil 2,0 m fra regulert vegareal.

4.3 Grad av utnytting
For felt B1‐B4 og B9‐B10 er maksimalt tillatt %BYA =40%.
For felt B11 er maksimalt tillatt %BYA=30%.
For felt B5‐B8 gjelder eksisterende reguleringsplan K1976002/K1983004/K1989004.

4.4 Bebyggelse
Innenfor felt B1‐B4 og B9‐B10 skal det oppføres bebyggelse iht. §4.2. Bebyggelsen tillates i tillegg oppført med kjeller.

4.6 Uteoppholdsareal
Privat uteoppholdsareal for boligene løses på egen grunn; bakkenivå, takterrasse og balkonger. Takterrasser og balkonger kan regnes med i uteromsregnskapet.

9.5 Felles lekeareal
Før det gis brukstillatelse for boliger i det enkelte delfelt, skal felles lekeareal innenfor delfeltet være ferdig opparbeidet.

Besørges av kjøper.
9.6 Utomhusplan for deponi, landbruks‐, natur og friluftsområder
Utomhusplan for hoveddalen «Finnmyrbekken», med bl.a. turveg o_T1, skal utarbeides og godkjennes av Klæbu kommune før brukstillatelse
for første bolig gis. Arbeidet angitt i utomhusplan skal ferdigstilles innen 1 år etter fullført deponi, og senest innen 31.12.2017.
Fylling langs Finnmyrbekken, jf. Illustrasjon og profiler datert 15.01.2015, kan ikke påbegynnes før det er utstedt ferdigattest, eventuelt etter behandling av endringssøknad for den delen av NVE`s sikringstiltak som arealmessig omfattes av detaljreguleringen. Skal behandles av Klæbu kommune i kommunestyret i januar 2016 – besørges av selger.

9.7 Offentlig turveg utenfor planområdet
Offentlig turveg o_T1 skal forlenges gjennom friområder til Rydlandsvegen og Finnmyra (tverrforbindelse mellom Finnmyrvegen og Ordfører J. Nerviks veg).
Forlengelsene omfatter strekninger på henholdsvis ca. 100 m og 90 m. Krav til standard i pkt. 6.3 og krav stilt i pkt. 9.6 gjelder også for forlengelsene av turvegen.
Det foreligger eget kart som viser overliggende. Innholdet inngår i utomhusplan og besørges utarbeidet av selger v/Ramlo Sandtak.